آفرینش انسان؛ تحقیقی پیرامون شگفتی های بدن انسان در قرآن منتشر شد. 

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.